వెలగా వెంకటప్పయ్య గారి జ్ఞాపకార్థం విడుదల చేసిన తపాలాబిళ్ళ