అయ్యంకి వెంకటరమణయ్య, డాక్టరు వెలగా వెంకటప్పయ్య పురస్కారాలు – 2017